زما سره اړیکی

34.5656906, 69.1646768

Contact information

د شهید څلورلاری، میدان هوایی 80 متره سرک، کابل، افغانستان
0747873420
Info.nmhra@gov.af