د خدمتونو فیسونه

  1. د درملو او نورو روغتیایی لوازمو د تورید جواز د (30,000)  افغانیو په بدل کی د دری (3) کالو لپاره ورکول کیږی.
  2. د درملو او نورو روغتیایی لوازمو د تولید کارخانی جواز د (50,000)  افغانیو په بدل کی د دری (3) کالو لپاره ورکول کیږی.
  3. د درملو او نورو روغتیایی لوازمو د عمده پلورنځیو جواز د (25,000)  افغانیو په بدل کی ورکول کیږی.
  4. د دوهمی درجی درملتون جواز د (10،000) افغانیو په بدل کی د یو ځل ورکول کیږی.
  5. د دریمی درجی درملتون جواز د (5,000) افغانیو په بدل کی د یو ځل ورکول کیږی.
  6. د فعالیت د جواز لرونکی مکلف دی د درملو او طبی لوزامو د هر ځل تورید په بدل کی د تورید اجازه د شپږو زرو (6،000) افغانیو په ورکړی سره لاسته راوړی. پدی صورت کی هیڅ ډول فیس د حصول وړ ندی.