لست ملی ادويه مجاز افغانستان

وزارت صحت عامه برای اولین بار لیست ادویه مجاز را در در سال 1384 انکشاف داد. متعاقبا ، این لیست در سال 1386 و برایآخرین بار در سال 1393 مورد باز نگری و تجدید قرار گرفت. اقدامات سریع و توسعه خدمات اساسی صحی افغانستان، تغییراتدر پروتوکول های تداوی، شامل شدن ادویه مؤثر وجدید در تداوی برخی از امراض، حذف بعضی ادویه از ساحه طبابت نظر به عوارض جانبی شدید آنها، مطابقت با پروتوکول های استاندارد تداوی به سطح ملی و بین المللی، همه دلایلی اند تا لیستهای ادویه اساسی و مجاز به صورت متداوم تجدید گردند.
اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی بنابر درخواست های متعددی که از سکتور خصوصی و عامه طی سال های 1396 و 1397 دریافت نموده بود، لیست ملی ادویه مجاز را مورد بازنگری و تجدید قرار داد. اقلام پیشنهادی توسط کمیته ای تخنیکی مرور و بعد از مقایسه با ستندرد های ملی و بین المللی طی ورکشاپ نظر خواهی با اشتراک کنندگان از پوهنتون طبی کابل، پوهنحی فارمسی، انستیتوت پوهاند غضنفر، شفاخانه های ملی و سکتور خصوصی شریک ساخته شده و نظریات آنها در مورد ادویه پیشنهاد شده و تجدید لیست مجاز اخذ گردید.


 

برای معلومات  بیشتر اینجا کلیک کنید.