تماس با ما

# اسم دیپارتمنت ایمل آدرس  شماره تماس
1 داکتر غلام سعید راشد رئیس اجراییوی اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی ceo.nmhra@gmail.com 0799141070
2 داکتر نعت الله نوروزیان  رئیس انسجام بعد از مارکیت nawrozian.nmhra@gmail.com 0777329809
3 داکتر آصف یاری  رئیس انسجام قبل از مارکیت    
4 داکتر حشمت الله سادات رئیس لابراتوار کنترول کیفیت ادویه و محصولات صحی sadat.nmhra@gmail.com0 0779535602

34.5656909, 69.1646856

معلومات برای تماس

چهار راهی شهید، سرک 80 متره میدان هوایی حامد کرزی
0747873420
Info.nmhra@gov.af