کنترول کیفیت

superadmin

بخش کنترول کيفيت به عنوان يک محکمه سنجش کيفيت محصولات، مسئول تست هاي کيفي ادويه و محصولات صحي بمنظور راهيابي به بازار و همچنان تجزيه وکنترول نمونه هاي جمع آوري شده از بازار ميباشد. هدف اساسي لابراتوار اين است تا مطمئن گردد که محصولات با کيفيت خوب بدسترس عامه مردم قرار گيرد. اين بخش  داراي ديپارتمنت هاي ذيل ميباشد:

   1. ديپارتمنت تضمين کيفيت
   2. ديپارتمنت تحقيق و انکشاف (ميتود هاي آزمايش)
   3. ديپارتمنت آزمايشات فزيکو شيمک ادويه
   4. ديپارتمنت آزمايشات مايکروبيولوژيک ادويه
   5. ديپارتمنت آزمايشات بيولوژيک ( فارمکولوژيک، توکسيکو لوژيک و بيوشيميک)
   6. ديپارتمنت آزمايشات تجهيزات و لوازم طبي
   7. ديپارتمنت آزمايشات محصولات طب سنتي و آرايشي
   8. واحد نگهداري حيوانات، نمونه ها، مواد کيمياوي واستندرد ها.