فیس- خدمات

  1. جواز فابریکه تولید ادویه و لوازم طبی در بدل پرداخت مبلغ(50،000) افغانی برای مدت سه (3) سال صادر میگردد.
  2. جواز عمده فروشی ادویه و لوازم طبی در بدل پرداخت مبلغ(25،000) افغانی صادر میگردد.
  3. جواز دواخانه پرچون درجه اول در بدل پرداخت مبلغ (15،000) افغانی برای یک بار صادر میگردد.
  4. جواز دواخانه پرچون درجه دوم در بدل پرداخت مبلغ(10،000) افغانی برای یک بار صادر میگردد.
  5. جواز دواخانه پرچون درجه سوم در بدل پرداخت مبلغ (5،000) افغانی برای یک بار صادر میگردد.
  6. دارنده جواز فعالیت در بدل هر بار تورید ادویه و لوازم طبی مکلف است، اجازه نامهٔ تورید را با پرداخت مبلغ (6000) افغانی بدست اورد. در این صورت هیچ نوع فیس قابل حصول نمی باشد.