تماس با ما

ریاست قبل از مارکیت

nawrozian.nmhra@gmail.com :ایمل آدرس

شماره تماس: 0777329809

ریاست بعد از مارکیت

dawoodwalizadah41@gmail.com :ایمل آدرس

شماره تماس:0700292423

ریاست لابراتوار کنترول و کیفیت دوا

sadat.nmhra@gmail.com :ایمل آدرس

شماره تماس: 0779535602

34.5379173, 69.1700401

معلومات برای تماس

Sherpur, Kabul, Afghanistan
+93(0) 78 700 2004
Info.nmhra@gov.af