تماس با ما

34.538431959929, 69.174653291702

معلومات برای تماس

چهار راهی شهید، سرک 80 متره میدان هوایی حامد کرزی
0747873420
Info.nmhra@gov.af