اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی

 

پیام اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی

 

4 months 2 weeks ago

موجوديت ادويه و محصولات صحی مؤثر، مصئون، با کيفيت و دارای قيمت مناسب در کشور.

داکتر غلام سعید راشد
CEO